@


Reports for 2005[J]

Nakano Daigo Junior High School
Wa-taiko music 06, Oct.2005

O Haru Taiko Group
28, Aug. 2005

Kanazawa Castle Taiko Festival
27, Aug. 2005

THE WORKSHOP in Kitashiga 2005

Tsukiji Honganji Temple(Ginza, Tokyo)
Bon Odori Festival 2005

Report No.1


Report No.2

@

@

to Report top menu